Haileybury Qingdao No 19 High School, China (3 total)

  1. Qiu, Ruosheng

    1 total (Sum: 41)
  2. Zhang, Yunqian

    1 total (Sum: 41)
  3. Wang, Nanjun

    1 total (Sum: 40)